Sektor Urbanizam

Sektor za urbanizam JP „Užice razvoj“ Užice obavlja sledeće poslove:

 • učestvovanje u pripremi programa i planova Preduzeća;
 • poslovi izrade prostornih planova;
 • -poslovi pripreme investicione izgradnje iz oblasti opremanja lokaliteta;
 • poslovi izrade  urbanističkih planova i urbanističkih projekata;
 • predviđenom infrastrukturom, izrada analiza cene, obezbeđenje investiciono-tehničke dokumentacije, prikupljanje ponuda, ustupanje radova i druge aktivnosti;
 • poslovi pribavljanja katastarsko geodetske podloge za potrebe parcelacije i preparcelacije, dobijanja urbanističko-tehničkih uslova, projektoavnja i dr.;
 • poslovi izrade projekata parcelacije po nalogu Grada Užica
 • poslovi pribavljanja kopija kat.parcela;
 • poslovi naručivanja, snimanja objekata infrastrukture
 • poslovi identifikacije parcela i objekata i izgrađenosti parcela u postupku eksproprijacije
 • izrada programa poslova na pripremama za izgradnju i izgradnju objekata po fazama i etapama;
 • davanje projektnog zadatka;
 • pribavljanje uslova lokacijske dozvole i svih potrebnih saglasnosti na izrađenu projektno tehničku dokumentaciju;
 • priprema i izrada dela tenderske dokumentacije kod ustupanja radova za potrebe investitora;
 • kontrola izrade projektno tehničke dokumentacije i saradnja sa projektantima kod izrade iste;
 • sačinjavanje potrebne dokumentacije za ustupljene radove putem konkursa, javnog nadmetanja ili neposredne pogodbe;
 • učešće u sačinjavanju ugovora o izgradnji objekata;
 • poslovi nadzora;
 • vršenje predgleda i overe građevinskog dnevnika i građevinske knjige i kontrola svih kalkulacija;
 • obračun razlike u ceni ugovorenih radova, pregled i overa svih ispostavljenih situacija ili računa od strane izvođača radova;
 • dostavljanje izveštaja o utvrđenim prekoračenjima;
 • učešće u primopredaji objekata između investitora i izvođača radova – tehnički prijem objekata;
 • izrada projektno tehničke dokumentacije;
 • izrada programa za druge korisnike i veštačenja;
 • poslovi pripreme projektnih zadatake za izradu tehničke dokumentacije za sve objekte iz nadležnosti Preduzeća;
 • poslovi razrade građevinskih projekata;
 • poslovi izgradnje stambenih i nestambenih zgrada;
 • poslovi tehničkog ispitivanja i analize;
 • poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
 • poslovi konsultantskih aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
 • medijsko predstavljanje