Сектор Урбанизам

Сектор за урбанизам ЈП „Ужице развој“ Ужице обавља следеће послове:

 • учествовање у припреми програма и планова Предузећа;
 • послови израде просторних планова;
 • -послови припреме инвестиционе изградње из области опремања локалитета;
 • послови израде  урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;
 • предвиђеном инфраструктуром, израда анализа цене, обезбеђење инвестиционо-техничке документације, прикупљање понуда, уступање радова и друге активности;
 • послови прибављања катастарско геодетске подлоге за потребе парцелације и препарцелације, добијања урбанистичко-техничких услова, пројектоавња и др.;
 • послови израде пројеката парцелације по налогу Града Ужица
 • послови прибављања копија кат.парцела;
 • послови наручивања, снимања објеката инфраструктуре
 • послови идентификације парцела и објеката и изграђености парцела у поступку експропријације
 • израда програма послова на припремама за изградњу и изградњу објеката по фазама и етапама;
 • давање пројектног задатка;
 • прибављање услова локацијске дозволе и свих потребних сагласности на израђену пројектно техничку документацију;
 • припрема и израда дела тендерске документације код уступања радова за потребе инвеститора;
 • контрола израде пројектно техничке документације и сарадња са пројектантима код израде исте;
 • сачињавање потребне документације за уступљене радове путем конкурса, јавног надметања или непосредне погодбе;
 • учешће у сачињавању уговора о изградњи објеката;
 • послови надзора;
 • вршење предгледа и овере грађевинског дневника и грађевинске књиге и контрола свих калкулација;
 • обрачун разлике у цени уговорених радова, преглед и овера свих испостављених ситуација или рачуна од стране извођача радова;
 • достављање извештаја о утврђеним прекорачењима;
 • учешће у примопредаји објеката између инвеститора и извођача радова – технички пријем објеката;
 • израда пројектно техничке документације;
 • израда програма за друге кориснике и вештачења;
 • послови припреме пројектних задатаке за израду техничке документације за све објекте из надлежности Предузећа;
 • послови разраде грађевинских пројеката;
 • послови изградње стамбених и нестамбених зграда;
 • послови техничког испитивања и анализе;
 • поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети
 • послови консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
 • медијско представљање