Raspisana javna nabavka za radove na izgranji upravne zgrade na groblju Sarića Osoje

11.12.2019. godine izgoreo je pomoćni objekat na groblju Sarića Osoje. Grad Užice i JKP Bioktoš je preduzeo sve aktivnosti na raščišćavanju lokacije i pripremu dokumentacije za izgradnju novog objekta.

U toku je završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta.

Projektaska firma koja radi izradu dokumentacije je ARHIMIS Užice.

Raspisan je tender za 1 fazu izgradnje upravne zgrade.

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici. Ista se može preuzeti sa Portala javnih nabavki – www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-10/20 Radovi na rekonstrukciji i izgranji upravne zgrade na groblju Sarića Osoje – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda: 03.02.2020. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 03.02.2020. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.