Планови генералне регулације

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

 

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ – АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ – И НИВЕЛАЦИЈА

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – СИСТЕМ МРЕЖА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПОДУЖНИ ПРОФИЛ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

 

 

Бела замља

 

План генералне регулације „Бела земља“  у Ужицу

 

 

 

Царина

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ И НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ И НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ВОДОВОДНА МРЕЖА

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПЛАН ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ГАСИФИКАЦИЈЕ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА СА ПРЕТЕЖНОМ, ДОПУНСКОМ И ПРАТЕЋОМ НАМЕНОМ И ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – НАМЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОДУКЦИЈЕ

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

 

 

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА  „ЦАРИНА“ – УЖИЦЕ

 

 

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

 

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

 

 

Намена површина – постојеће стање 

 

 

Намена површина – постојеће стање-1

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-2

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-3

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-4

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-5

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-6

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-7

 

 

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-8

 

 

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

 

 

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне-2

 

План организације продукције

 

 

План организације продукције-2

 

 

План регулације површина јавне намене

 

 

План регулације површина јавне намене-2

 

 

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

 

 

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама-2

 

 

План топлификације и гасификације

 

 

План топлификације и гасификације-2

 

 

Електроенергетска мрежа и објекти

 

 

Електроенергетска мрежа и објекти-2

 

 

Синхрон план инсталација

 

 

Синхрон план инсталација-2

 

 

Начин спровођења плана

 

 

Начин спровођења плана-2

 

 

Канализациона мрежа

 

 

Канализациона мрежа-2

 

 

Телекомуникације

 

 

Телекомуникације-2

 

 

Водоводна мрежа

 

 

Водоводна мрежа-2

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „КРЧАГОВО“ У УЖИЦУ

 

Обухват измена и допуна ПГР „Крчагово“ у Ужицу

 

 

 

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

 

 

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

 

 

 

Начин спровођења плана

 

 

План регулације површина јавне намене

 

 

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“

 

 

План Генералне регулације „Севојно“ – Свеска

 

 

Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја

 

 

Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у гражевинском подручју

 

 

Планирана функционална организација у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју

 

 

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у гражевинском подручју

 

 

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју

 

 

Подела на урбанистичке зоне и подзоне

 

 

Функционална организација саобраћајне инфраструктуре

 

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.1

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.2

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.3

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.4

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.5

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.6

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.7

 

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.8

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.9

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.10

 

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.11

 

Синхрон план комуналне инфраструктуре

 

 

Синхрон план комуналне инфраструктуре стр.2

 

 

Синхрон план комуналне инфраструктуре стр.3

 

 

Спровођење плана

 

 

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУРИЦА“ УЖИЦЕ

 

План генералне регулације „Турица“ Ужице

 

 

Катастрарски и Топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја

 

 

Постојећа функционална организација простора и обухвата плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју

 

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном наменом у грађевинском подручју

 

 

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном наменом у грађевинском подручју

 

Подела на урбанистичке зоне и подзоне 

 

 

Функционални ранг саобраћајница

 

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 2

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 3

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 4

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 5

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 6

 

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 7

 

 

 Карактеристични попречни профили саобраћајница

 

 

Синхрон план комуналне инфраструктуре

 

 

Синхрон план комуналне инфраструктуре-стр 2

 

 

Спровођење плана

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЖИЦЕ

 

План генералне регулације Ужице –  Текст

 

 

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза-

 

 

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза- извод из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године

 

 

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза- постојећа намена површина

 

 

Планирана намена и заштита површина