Генерални урбанистички план

Граница плана и обухват грађевинског подручја са поделом на целине

 

 

Генерални урбанистички план града Ужица

 

 

 

 Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом

 

 

Функционална организација насеља са претежном наменом

 

 

Функционална организација насеља са претежном и допунском наменом

 

 

Функционална организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом

 

 

 

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

 

 

План организације становања са функционалним унапређењем

 

 

План организације продукције

 

 

План развоја система зеленила, рекреације и спорта

 

 

План организације центра града Ужица

 

 

Саобраћајна инфраструктура града Ужица

 

 

Електроенергетска мрежа и објекти у граду Ужицу

 

 

Телекомуникациона мрежа град Ужице

 

 

Водоводна мрежа град Ужице

 

 

Канализациона мрежа град Ужице

 

 

Гасификација град Ужице

 

 

Топлификација град Ужице

 

 

Заштита и ограничење простора

 

 

Карта спровођења Генералног урбанистичког плана са границама обухвата Плана генералне регулације