Usvojen Plan detaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu.

Na 35. sednici Skupštine grada Užica održanoj 20. 09. 2019.g. donet je Plan detaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu.

Obrađivač Plana je JP „Užice razvoj“.

Nosilac izrade Plana je Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica.

RANI JAVNI UVID

U skladu sa odredbom čl. 45a Zakona o planiranju i izgradnji, rani javni uvid sprovela je Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove grada Užica. Rani javni uvid  održan je u trajanju od 15 dana u periodu od 18.12.2018.godine do Z. januara 2019. godine.

U toku ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogla su da se upoznaju sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana, mogućim planskim rešenjima kao i efektima planiranja, kao i da sve predloge, primedbe i sugestije u pisanom obliku dostave Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove zaključno sa 03.01.2019. godine.

U toku ranog javnog uvida nije bilo dostavljenih predloga, primedbi i sugestija, osim onih koje su date na javnoj prezentaciji Plana održanoj 25.12.2018.godine, na kojoj je zaključeno da je potrebno da se: sagledaju sve predložene ideje kojima se unapređuje specifični kulturno- istorijski identitet Užica i Starog Grada kao spomenika kulture od velikog značaja i parka koji ga okružuje.

 

NACRT PLANA

Nacrt Plana degaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu pripremljen je na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu donete na sednici Skupštine grada Užica održane 07.06.2018. godine („Službeni list grada Užica“. broj 26/2018).

Komisija za planove Skupštine grada Užica obrazovana Rešenjem Skupštine grada Užica o imenovanju Komisije za planove („Sl. list grada Užica“ 13/17), izvršila je stručnu kontrolu nacrta Plana na sednici održanoj 13.06.2019. godine, i tom prilikom utvrdila nacrt PDR „Stari grad“ u Užicu i zaključila da se Plan može uputiti u dalji postupak propisan zakonom, odnosno da se nacrt Plana može uputiti u proceduru javnog uvida.

 

POSTUPAK OBAVLJANJA JAVNOG UVIDA

U skladu sa Zakonom o planiranju i („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon) i Pravilnikom o sadržini načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“ broj 32/2019) aktivnosti vezane za sprovođenje javnog uvida sprovela je Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko- pravne poslove grada Užica.

Javni uvid u nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj procsni uticaja Plana na životnu sredinu, održan je u trajanju od 30 dana, u periodu 28. juna 2019. godine do 29. jula 2019.godine.

Zainteresovana fizička i pravna lica mogla su tokom javnog uvida da dostave svoje primedbe na Nacrt plana Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul.Dimitrija Tucovića br. 52, zaključno sa 29.07 2019. godine .

Javna prezentacija Plana održana je dana 16.07.2019.godine u sali Skupštine grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br. 52, u Užicu. u 13 časova.

Nakon završenog javnog uvida, dana 01.08.2019.godine. sa početkom u 12.00 časova u sali Skupštine grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52, održana je javna sednica Komisije za planove.

Komisija za planove je konstatovala da u toku trajanja javnog uvida nije bilo podnetih primedbi na nacrt Plana i uputila Plan u postupak donošenja u skladu sa zakonom.

Na osnovu člana 35 stav 7 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon), Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „STARI GRAD“ U UŽICU („Sl.list grada Užica“, br. 26/18) i člana 60 stav 1. tačka 6. Statuta grada Užica (“Sl. list grada Užica“, br. 4/19), Skupština grada Užica, na sednici održanoj dana 20. 09. 2019.g., donela je  PLAN DETALJNE REGULACIJE „STARI GRAD“ U UŽICU.

Vrednost posla izosi 1.860.000,00 dinara.

 

U Okviru PDR „Stari Grad“, koje obuhvata i levu i desnu obalu reke Đetinje nalaze se značajne kuturne  i turističke destinacije: spomenik kulture-Stara hidrocentrala „Pod gradom“ na  Đetinji, palisadno podgrađe kao deo kulturnog predele, spomenik kulture Srednjovekovni grad, zaštićena okolina utvrđenja kao kulturni predeo sa tunelima, Čitakova stena kao deo zaštićene okoline sa tunelima.

 

Planom je definisan jednosmerni priključak lokacije „Vidikovac“ na državni put (odnosno dozvoljena su samo desna skretanja sa državnog puta i na državni put i nisu dozvoljena leva skretanja sa/na trasu državnog puta). Za lokaciju „Vidikovac“ je GUP-om određena namena – komercijalni sadržaji (trgovina na malo, čisto zanatstvo i usluge, poslovanje).

Od ove lokacije je planirana pristupna staza do planiranog pešačkog mosta većeg raspona preko reke Đetinje do utvrđenja Užički grad.

 

Most predstavlja funkcionalnu vezu sa utvrđenjem Užički grad i pripadajućom ambijentalnom celinom, koja će omogućiti pešački pristup i vizuelnu promociju, kao i dostupnost planiranim sadržajima. Sredstvo povezivanja (most) zbog svog položaja postaje nova turistička atrakcija po sebi, vidikovac, novi punkt.

Planirana je izgradnja pešačkog mosta manjeg raspona na „Banjici“ koji povezuje potes „Banjica“ sa jazom i dalje sa lokacijom „Vidikovac“, što predstavlja direktnu pešačku komunikaciju: kupalište „Plaža“-„Vidikovac“, kao i kupalište „Plaža“-planirana pešačka staza uz desnu obalu Đetinje.

Centralne funkcije koje se mogu realizovati u obuhvatu Plana:

– trgovina /manji trgovinski objekti, suvenirnice;/

– poslovanje /bankomat i menjačnica/;

– ugostiteljstvo i turizam/ ugostiteljski objekti za ishranu i piće (restoran, poslastičarnica, kafeterija), ugostiteljski objekti za smeštaj sa manjim brojem smeštajnih jedinica/;

– zabava /objekti zabave za decu, zabavno-rekreativni objekti, avantura park, …./ ;

– javne službe / kultura i umetnost – objekti zaštite i prezentacije kulturnih dobara-galerija, muzeji, objekti na istorijsko-arheološkom nalazištu, atelje, bioskop na

otvorenom, manji otvoreni amfiteatri za kulturne manifestacije, koncertni paviljoni, letnja pozornica, ostale kulturne manifestacije na otvorenom, otvoreni i zatvoreni izložbeni prostori/, objekti u funkciji održavanja parka, infrastrukturni objekti od opšteg interesa, turistička infrastruktura;

– sport i rekreacija /trim staze sa pratećim spravama za vežbanje, teretane na otvorenom, bicilističke staze, staze za brdski biciklizam, sportski tereni tamo gde postoji potreba i prostorne mogućnosti, fitnes mobilijar, dečja igrališta,

zeleni rekreativni prostori…/.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.